TrackerKÖSZ15-272 Virágosítási Akció

Friday, 26 August 2016 11:28

Az Új Európa Alapítvány támogatásával Közösségi Szolgálatos tanulók bevonásával Virágosítási akciókat valósítottunk meg Zalaszentgróton.

 

 

 

 

P8020070

 

közhasznúsági jelentés 2015

Tuesday, 28 June 2016 12:24

Közhasznúsági jelentés 2015

 

Zalaszentgróti Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választási szabályzata

Thursday, 18 February 2016 07:21

Települési Gyermek

és Ifjúsági

Önkormányzat

Zalaszentgrót

 

 

Választási szabályzat

Preambulum

A Zalai Hazatérők Egyesülete NCTA-2015-11078-D sz.

Aktív Ifjúság Zalában című projektje

keretében 2015-ben kezdeményezte Zalaszentgrót város

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatának létrejöttét. 

A programba bevont aktív fiatalok alakuló csoportot alakítottak,

ahol kidolgozták az első választási szabályzatot,

szabályozva kik kerülhetnek be az Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatba,

kik szavazhatnak, hogyan lehetnek választhatóak,

hogyan zajlik a választás.

 

I. Fejezet

 

A választójog

1.§ Zalaszentgrót város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban: GYIÖK)választásán

választó:

minden fiatal, aki a választás napjáig betöltötte a 10. életévét és ugyanezen időpontig nem múlt el

25 éves valamint Zalaszentgróton állandó lakóhellyel rendelkezik. 

2.§ A GYIÖK választásán választható:

minden fiatal, aki a választás napjáig betöltötte a 10. életévét és ugyanezen időpontig nem töltötte be,

illetve tölti be 25. életévét valamint Zalaszentgróton állandó lakóhellyel rendelkezik.

3.§ A választójog egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos.

 

II. Fejezet

A választók nyilvántartása

 

4.§ A választást előkészítő bizottság 2016.  február 15-ig elkészíti a választók nyilvántartását.

5.§

/1/ A nyilvántartásba fel kell venni az 1. §-ban meghatározott választókat.

/2/ A nyilvántartást úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen választókerületenként

a választópolgár azonosítására.

/3/ A választók nyilvántartását a választást megelőző nap  le kell zárni, amelyet a

választást előkészítő bizottságvezetője hitelesít.

/4/ Választókerületenként a választók nyilvántartásába felvett választók számát közölni kell

a szavazatszámláló bizottságokkal a

választást megelőző nap 20 óráig.

 

III. Fejezet

Választókerületek, szavazókörök

 

6.§

/1/ Zalaszentgrót városában 10 választókerület van, kerületenként egy-egy képviselő kerülhet be a települési

képviselő testületbe és plusz egy polgármester kerül megválasztásra aki, a 2.§-ban meghatározott feltételnek

megfelel. Tehát a képviselő testület tagjainak száma 11 fő lehet.

/2/ Amennyiben egy választókerületből nem jelentkezik a választásra képviselő, úgy a legtöbb szavazatot

kapott képviselő kerül be a helyére.

/3/ Választókerületenként egy-egy szavazókört kell kialakítani.

 

IV. Fejezet

Választási szervek

7.§

/1/ Választási szervek

$1a)      Választást előkészítő bizottság

$1b)      Szavazatszámláló bizottságok

8.§

/1/ A választási szerv testületként működik. Döntésének érvényességéhez a többségnek jelenléte és a

jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a választási szerv elnöke dönt.

/4/ A választási szervet az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.

9.§

/1/ A városban egy választást előkészítő bizottságot kell létrehozni, melyet a Zalai Hazatérők Egyesülete lát el.

10.§

/1/ Szavazatszámláló bizottságot szavazókörönként kell létrehozni.

/2/ A szavazatszámláló bizottságnak legalább 3 főből kell állnia és két tagnak eleget tenni az 1.§-ban meghatározott

feltételeknek, a harmadik felnőtt tag segíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, aki bárki lehet.

/3/ A szavazatszámláló bizottság tagjai sorából elnököt választ.

11.§

/1/ A választást előkészítő bizottságot február 15-éig, a szavazatszámláló bizottságokat március 7-ig kell létrehozni.

 12.§

A választási szervek megbízatása a következő ifjúsági önkormányzat választásának kitűzéséig tart.

13.§

A választási szerv elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

- ha a megbízatás szabályzat szerinti feltételei megszűnnek,

- megbízatás visszavonásával, ill. felmentéssel,

- elhalálozással.

 

14.§

A választást előkészítő bizottság  közreműködik a választás szabály szerinti előkészítésében, amelynek során:

- együttműködik a helyi önkormányzattal

- kapcsolatot tart a választási szervekkel, a választást segítő szervezettel, a Zalai Hazatérők Egyesületével

- biztosítja a választás előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges feltételeket

- kiadja a jelöléshez szükséges ajánlóíveket.

 

15.§

A szavazatszámláló bizottság közreműködik a választás szabály szerinti előkészítésében, amelynek során:

- ellenőrzi a szavazóhelyiségek előkészítését, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról,

- dönt a szavazás során felmerülő vitás kérdésekben,

- megszámlálja a szavazatokat és megállapítja a szavazókörökben a szavazás eredményét,

- a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.

 

16.§

A választást segítő szervezet, a Zalai Hazatérők Egyesülete:

- hirdetményt tesz közzé a választás napjáról, a választással kapcsolatos tudnivalókról és a

- elbírálja a jelöltajánlásokkal kapcsolatos kifogásokat

- közzéteszi – legkésőbb a szavazás napját megelőző 20 nappal a jelöltek nevét,

- biztosítja a szavazatszámláló bizottságok működésének törvényes feltételeit

- megállapítja a választás eredményét,

- kiadja a képviselőknek és a polgármesternek a megbízólevelet.

 

17.§

A választási szervek – munkájuk segítése érdekében – munkacsoportot alakíthatnak.

 

V. Fejezet

A választási kampány

18.§

/1/ Bármely választott polgár ismertethet választási programot, népszerűsíthet jelöltet, szervezhet választási gyűlést

(továbbiakban együtt: választási kampány).

/2/ A választási gyűlések nyilvánosak. Választási gyűlést akadályozni, rendjét zavarni tilos.

/3/ A szavazás napján 00:00 órától választási kampányt folytatni tilos. Aki a kampánycsendet hitelt érdemlően,

bizonyítottan megsérti kizárásra kerül.

 

VI. Fejezet

A jelölés

19.§

/1/ Jelölteket ajánlhat az a választópolgár, aki választókerületében választójogát

gyakorolhatja.Jelöltet ajánlani március 1-ig lehet.

 

/2/ Egy választópolgár több jelöltet is állíthat, ajánlóív aláírásával.

 

20.§

 

/1/ Az ajánlóívet a Zalai Hazatérők Egyesülete adja ki, mely tartalmazza

az ajánlott személy nevét, életkorát, lakcímét és aláírását.

/2/ Jelöltet ajánlani csak személyesen lehet. Az ajánlás tartalmazza,

az ajánló személy nevét, életkorát, lakcímét, aláírását.

 

21.§

/1/ Képviselőjelölt az, akit a választókerület választópolgárai közül legalább

3 fő ajánlott.

 

/2/ Ha a szavazás megkezdése előtt a jelölt a jelölésről írásban lemond,

nevét a jelöltek nyilvántartásából törölni kell.

 

VII. Fejezet

 

A szavazás

22.§

/1/ Szavazni kizárólag személyesen lehet, és csak a választópolgár választókerülete

szerint kijelölt helyenvagy egy másik szavazókörben, amennyiben ezt a választást

megelőzően legalább 4 nappal jelzi a választ segítő szervezet, a Zalai Hazatérők

Egyesülete felé.  A szavazás napján lesz egy általános, központi szavazókör, ahol bárki leadhatja szavazatát.

 

/2/ Szavazni a szavazás napján délután 12 órától  19 óráig lehet, a szavazóhelyiségekben meghatározott

időintervallumokban, mely legalább 1 óra és ezt a választás napját megelőzően legalább 5 nappal előbb közzé kell tenni.

/3/ A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet lezárni, és a szavazást nem lehet szüneteltetni, vagy meghosszabbítani.

 

23.§

 

/1/ Minden szavazókörben egy olyan szavazásra alkalmas helyiséget kell biztosítani, mely biztosítja a titkos szavazás lehetőségét.

 

/2/ A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a szavazáshoz szükséges ideig tartozódhatnak.

 

/3/ A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát az elsőként szavazó választópolgár – aki a szavazatszámláló

bizottság tagja nem lehet – jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.

A vizsgálat eredményét az ellenőrzőlapon fel kell tüntetni.

 

/4/ Az urna lezárása után a szavazatszámláló bizottság az urnába elhelyezi az ellenőrző lapot.

Az ellenőrző lap tartalmazza a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjainak és az elsőként

szavazó választópolgárnak az aláírását, és az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját.

 

24.§

Szavazni csak hivatalos szavazólapokkal lehet. A választókerületi és a polgármesteri választás

szavazólapja abc sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.

25.§

/1/ Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltekre lehet.

/2/ A jelöltre, a neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

/3/ A szavazat érvényességét – ha az /1/ és /2/ bekezdésben írt fel feltételeknek megfelel –

nem érinti az, hogy a szavazólapon a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták,

illetőleg nevet írtak hozzá.

 

/4/ Érvénytelen a szavazat:

- amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le, vagy

- amelyből nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a választópolgár kire szavazott, vagy

- amelyet bélyegző lenyomat nélküli szavazólapon adtak le.

 

/5/ Ha a választási szerv megállapítja, hogy az urnába olyan szavazólap is bekerült, amelyet

az adott szavazókörben választójogosultsággal nem rendelkező személy adott le, a jelöltekre

leadott érvényes szavazatok közül – a jogosulatlanul szavazók száma szerint – egyet-egyet

érvénytelennek nyílvánit.

 

26.§

/1/ A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a nyilvántartásban szerepel, vagy abba felvettek.

/2/ A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazók személyazonosságát és azt, hogy 

szerepel-e a nyilvántartásban.

 

/3/ Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja átadja a szavazónak a szavazólapokat.

Szükség esetén megmagyarázza a szavazás módját: a magyarázat nem tartalmazhat agitációt

valamely jelölt mellett vagy ellen.

 

/4/ A szavazólap átvételét a szavazatszámláló bizottság feltünteti a nyilvántartásba.

 

27.§

A választópolgár szavazófülkében szavaz, ez után a szavazatszámláló

bizottság előtt urnába helyezi a szavazólapot.

 

28.§

/1/ A szavazatszámláló bizottság elnöke a 22. § /2/ bekezdése szerinti időpontban a szavazóhelyiséget bezárhatja.

/2/ A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.

 

29.§

/1/ A szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárása után először a fel nem használt

szavazólapokat szavazólap-fajtánként.

Kötegbe foglalja és a köteget pecséttel lezárja.

 

/2/ A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna pecsétjének érintetlenségét,

felbontja és meggyőződik az ellenőrzőlap meglétéről, majd az urnába lévő szavazólapok számát

szavazólap-fajtánként összehasonlítja a szavazókörben szavazók számával.

A választás érvényességének megállapításánál az urnába lévő szavazólapokat szavazólap-fajtánként

számba veszi, az urnába üresen dobott borítékokat figyelmen kívül hagyja.

 

/3/ A szavazatszámláló bizottság ezt követően szavazólap-fajtánként külön-külön csoportba helyezi,

és összeszámlálja az

érvénytelen szavazatokat. Az érvénytelen szavazatokat szavazólap-fajtánként külön kötegbe foglalják.

A kötegre rá kell írni a szavazólap fajtáját, a szavazókör sorszámát és a kötegben lévő szavazólapok számát.

 

/4/ Az érvényes szavazatokat szavazólap-fajtánként, ezen belül jelöltenként külön-külön meg kell számolni, majd a /3/

bekezdés szerint kell elvégezni a kötegelést. A kötegekre jelöltenként rá kell írni az érvényes szavazatok számát.

 

30.§

/1/ A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálásáról szavazólap-fajtánként a jegyzőkönyvbe foglalja.

 

/2/ A jegyzőkönyv egy példányban készül, amelyet a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjai aláírnak.

 

/3/ A szavazatszámláló bizottság elnöke a jegyzőkönyvet továbbítja a központi szavazóhelyiségbe.

 

/4/ A központi szavazóhelyiségbe a szavazatszámláló bizottság a többi szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei

alapján összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét.

 

/5/ A választás eredményét a bizottság a szokásos módon közzéteszi.

 

/6/ A szavazásra vonatkozó iratokat a jelöltek a szavazást követő 3 napon belül megtekinthetik.

 

/7/ A választási iratokat a bizottság az önkormányzat alakuló ülésén átadja a polgármesternek.

 

 

VIII. Fejezet

A választás eredményének megállapítása

 

 

Szavazás a választókerületi képviselőjelöltekre

31.§

/1/ A Zalaszentgróti  Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat képviselő-testületébe választókerületenként a

6. § /1/ bekezdésében meghatározott számú képviselőt választanak választókerületenként önálló

listát készítenek.

 

/2/ Választókerületenként a szavazólap valamennyi jelölt nevét tartalmazza. A jelöltek nevét

ABC sorrendben kell feltüntetni.A szavazólapon a választópolgár annyi jelöltre szavazhat,

ahány tagja a választókerületből a képviselő-testületnek lehet. (6. § /1/)

 

/3/ Érvénytelen az a szavazólap, amelyen több jelölt neve melletti körben helyeztek el egymást metsző két vonalat,

mint ahány képviselő megválasztható a választókerületből.

 

32.§

 

/1/ Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a választókerületből megválasztható képviselők

száma (31. § /1/) szerint a legtöbb szavazatot kapták.

 

/2/ Azonos szavazatszám esetén az a jelölt lesz a képviselő, illetve az önkormányzat tagja, amelyik

több ajánlást kapott.

 

Ha így sem dönthető el, hogy ki lesz képviselő, illetve a GYIÖK tagja, akkor a szavazatszámláló  bizottság,

sorsolással állapíthatja meg a választás eredményét.

 

IX. Fejezet

Polgármester választása

33.§

/1/ A település választókerületeinek választópolgárai a polgármestert közvetlenül választják.

/2/ Ifjúsági polgármesterjelölt az lesz, akit a választójogosultak közül legalább 10 fő ajánlott.

/3/ Ifjúsági polgármesternek megválasztható a Szabályozás 2.§ szerint.

/4/ Ifjúsági polgármester az a jelölt lesz, aki a választókerületek választópolgárai által leadott

érvényes szavazatok közül a legtöbbet kapta. Azonos szavazatszám esetén az a jelölt lesz a képviselő,

illetve az önkormányzat tagja, amelyik több ajánlást kapott. Ha így sem dönthető el, hogy ki lesz képviselő,

illetve a GYIÖK tagja, akkor a szavazatszámláló  bizottság, sorsolással állapíthatja meg a választás eredményét.

 

X. Fejezet

 

Jogorvoslat

3

4.§

/1/ A Választási Szabályzat megsértése, továbbá a választási eredmény ellen bármely választópolgár a

választási szervekhez kifogást, illetőleg a Zalai Hazatérők Egyesületéhez jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A kifogás benyújtásával egyidejűleg bizonyítási indítványt kell előterjeszteni. A bizonyítási indítvány nélkül

benyújtott kifogást, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kifogást legkésőbb a sérelmezett tevékenység,

illetőleg döntéstől 3 napon belül lehet a Zalai Hazatérők Egyesületéhez benyújtani, s azt a beérkezéstől számított

3 napon belül el kell bírálni.

 

/2/ A szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogást, a Zalai Hazatérők Egyesülete bírálja el.

Ezen döntés  ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

 

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

 

35.§

E szabályozás mellékletei állapítják meg:

- a szavazólapok és ajánlóívek mintáit,

- a jelöltek nyilvántartását,

- a megbízóleveleket,

- a képviselők, ill. a polgármester eskütételének szövegét.

 

36.§

A GYIÖK képviselőinek és ifjúsági polgármesterének megválasztásáról szóló (jelen)

Szabályozást az alakuló csoport állapítja meg.

 

37.§

A megválasztott települési gyermek-és ifjúsági önkormányzat a választás eredményének megállapítását

követő 6 napon belül alakuló ülést tart, amelyet a polgármester hív össze.

 

38.§

Az alakuló-ülésen a képviselők ill. az ifjúsági polgármester esküt tesznek.

 

39.§

Az alakuló ülésre meg kell hívni Zalaszentgrót Város Önkormányzatát és polgármesterét.

 

40.§

A megválasztott gyermek- és ifjúsági önkormányzat működését saját maga határozza meg.

 

41.§

A gyermek- és ifjúsági önkormányzat munkáját a Zalai Hazatérők Egyesülete segíti.

 

42.§

Jelen szabályozás megállapítása napján lép hatályba. Az első megválasztott képviselő-testület

ezen választási szabályzatot felülvizsgálni köteles.

 

43.§

 

A szabályozásba nem érintett kérdéseket az ifjúsági önkormányzat alakuló üléséig a

Választást Előkészítő Bizottság vizsgálja meg, ill. azokban dönt.

 

 

Az alakuló csoport 2016. január 27-ei ülésén jelen szabályozást elfogadta.

A szabályozás egyidejűleg meghatározta a választással kapcsolatos határidőket (Szabályozás szerint).

 

 

 

FELHÍVÁS Zalaszentgróti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Alakulása

Thursday, 14 January 2016 16:32

Kedves Zalaszentgróti Fiatalok és Szülők!

 

Egyesületünk segítségével 2016-ban

Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Alakul Zalaszentgróton.

A választható és választó fiatalok értesítése érdekében felmérést végzünk,

hogy kik vehetnek részt az Önkormányzat alakításában.

Választható és választó az a fiatal, aki 2016. március 18-ig a 10. életévét

betöltötte és nem múlt el 25 éves és  Zalaszentgróton állandó lakóhellyel rendelkezik.

A választási névsor összeállításához, kérjük a segítségüket, segítségeteket.

Önkénteseink és munkatársaink keresni fogják Önöket/Benneteket az adatok összegyűjtése érdekében,

illetve jelezhetik/jelezhetitek felénk a fenti elérhetőségeken.

Nem szeretnénk senkit kihagyni a választási névjegyékből,

hogy a lehetőség mindenki számára rendelkezésre álljon, mert a választásokban csak az vehet részt, a

kár jelöltként, akár szavazóként aki szerepel a névjegyzékben.

Zalaszentgrót, 2016. január 14.

Az együttműködést előre is köszönjük:

                                                                   Hazatérők 

névjegyzék felhívás

 

Településrészek közötti vetélkedő NCTA-2015-11078-D

Saturday, 12 December 2015 16:15

Ma délután megtartottuk a zalaszentgróti Településrészek közötti vetélkedő eredményhirdetését. (NCTA-2015-11078-D,

Aktív Ifjúság Zalában) Először is szeretnénk megköszönni a képviselő testület tagjainak, illetve önkénteseinknek,

hogy hozzájárultak munkájukkal a vetélkedő sikeréhez. A részt vevőknek gratulálunk az eredményes munkához.
A vetélkedő eredménye:
1. helyezett: Kisfaludy csapat, 2.körzet
2. helyezett Koppány-City csapata, 9. körzet
3. helyezett V. ker csapata, 5. körzet
Raklapok:
1. helyezett: Csácsibe csapata, 1. körzet
2. helyezett: Csáford csapata, 10. körzet
3. helyezett: Aranyod csapata, 7.körzet

12362736 1015489141847380 8814637508110871755 o

 

NIT Café - Zala megyei kerekasztal beszélgetés

Wednesday, 02 December 2015 07:36

Egyesületünk volt a házigazdája a Nemzeti Ifjúsági Tanács megyei rendezvényének,

ahol a téma a Zala megyei fiatalok helyzete volt.A  rendezvényen részt vett

Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Baracskai József Zalaszentgrót

Város Polgármesrete, több megyei civil szervezet, ifjúsági kerekasztal,

HÖK, DÖK tagok, Családsegítő Szolgálat munkatársai és a fiatalok.

A rendezvényen bemutatkozott a Nemzeti Ifjúsági Tanács Kaszás András,

elnökségi tag tolmácsolásában.Egyesületünket Boda Adrienn mutatta be,

és ismertette az önkormányzatokkal való együttműködését szervezetünknek.

Az előadások után kerekasztal beszélgetés következett, melynek témája a fiatalok helyzete volt.

IMG 20151125 142658

 

 

Településrészek közötti vetélkedő Zalaszentgróton

Tuesday, 06 October 2015 11:32

Egyesületünk Zalaszentgróton az NCTA-2015-11078-D sz. Aktív Ifjúság Zalában című projektje keretében településrészek közötti vetélkedőre várja a fiatalokat. 

Az első forduló október 3-án zajlott 

PA030583

 

Kortárssegítő felkészítés Zalaszentgróton

Tuesday, 06 October 2015 11:28

Várjuk a jelentkezőket!

 

kortárssegítő felhívás

 

Aktív Ifjúság Zalában - Projekttervező műhelyek

Tuesday, 06 October 2015 11:02

Elindultak a projekttervező műhelyek fiatalokkal 

 

Az NCTA-2015-11078-D sz. Aktív Ifjúság Zalában című projektünk keretében elindultak a projekttervező műhelyek fiatalokkal.

1. alkalommal a Tekenyei fiataloknál jártunk

 

PA020544

 

Zalaszentgróti Fiatalok Jelentkezését Várjuk

Friday, 25 September 2015 08:54

vetélkedő felhívás

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8